30.06.2013

Day 181

Very little parsleys

The principle that I should remember and engrave in my memory: don't trust others...

* * * 

Zasada, którą powinnam zapamiętać i wyryć sobie w pamięci: nie ufać innym... 

29.06.2013

Day 180

Focusing on eye

Difficult days are getting ready. And do not know how will it all end ...

Sorry for my make-up, but I can't make-up.

* * * 

Trudne dni się szykują. I nie wiadomo jak się to wszystko skończy...

Przepraszam za mój make-up, ale nie umiem się malować. 

25.06.2013

Day 176

Something found

Today something else. I "bit" of time devoted to it, but I think it was worth it.
This photograph is a cinematograph.

I plan to have some of these images: D


* * * Dzisiaj coś innego. "Trochę" czasu na to poświęciłam, ale myślę że było warto. 

Zdjęcie to cinematograph (nie ma jeszcze polskiego odpowiednika). 

W planach mam jeszcze kilka takich zdjęć :D

24.06.2013

Day 175

WEEK 26
Wings

In the morning the sun was today very little, only 15 minutes. But something I was able to capture on film (but I'm not happy). If I had more time, it would be something better. And only such a thing ...

* * * 

Rano słońca było dzisiaj bardzo mało, tylko 15 minut. Ale coś udało mi się uchwycić na zdjęciach (ale nie jestem zadowolona). Jakbym miałam więcej czasu, byłoby coś lepszego. A tak tylko takie coś...

23.06.2013

Day 174

Strawberry cake

It would be today other photos, but the weather thwarted my plans: (
It may be tomorrow ... (again waiting for my sleeplessness until the morning ... would this time something came out of it)

* * * 

Miałby być dzisiaj inne zdjęcia, ale pogoda pokrzyżowała moje plany :( 
Może będą jutro... (znowu czeka mnie niespanie do rana...oby tym razem coś z tego wyszło) 


22.06.2013

Day 173

Vines

Hot, sunny ... and suddenly rainy ♥ I like it!
I have a feeling that tomorrow morning I will go back on the photos (if any nice, sunny weather).

* * * 

Upalnie, słonecznie...a nagle deszczowo ♥ Lubię to ! 
Coś czuję, że jutro rano znowu wybiorę się na zdjęcia (o ile będzie ładna, słoneczna pogoda).

21.06.2013

Day 172

From the side

Today, I didn't sleep all night because I wanted to go in the morning to take photos (as you know, it's better not to sleep until the morning than get up at 4.30 in the morning). I devoted myself!
I think it was worth it.
Overall, today I slept little. Because I went to bed at seven in the morning, and already about noon, I woke up. 
Anyway, lately I ever little sleep because of the terrible heat.
I'm already tired of the hot weather. Every day is above forty degrees in the sun. In the shadow of not much less. The apartment also is hot, even though I cools (or rather trying to) by ventilators, don;t open the windows, and cover my curtains, so the sun doesn't heat the room. I've had enough ...
Already I miss the fact that at 4.30 am (!) was a plus twenty-five degrees. There are no words...
Could use some storm here ...

* * * 

Dzisiaj nie spałam całą noc, gdyż chciałam iść rano robić zdjęcia (jak wiadomo, lepiej nie spać do rana, niż wstać o 4.30 rano). Poświęciłam się ! 
Myślę, że było warto. 
Ogólnie to spałam dzisiaj mało. Bo położyłam się spać o siódmej rano, a już o dwunastej w południe się obudziłam. 
Zresztą ostatnio w ogóle mało sypiam z powodu okropnych upałów. 
Jestem już zmęczona tymi upałami. Codziennie jest powyżej czterdzieście stopni w słońcu. W cieniu niewiele mniej. W mieszkaniu też jest gorąco, pomimo, że chłodzę się (a raczej próbuję) wentylatorami, nie otwieram okien oraz zasłaniam je zasłonami, żeby słońce nie nagrzewało pomieszczeń. Mam już tego dość...
Już pominę ten fakt, że o 4.30 rano (!) było plus dwadzieścia pięć stopni. Brak słów...
Przydałaby się tutaj jakaś burza...

19.06.2013

Day 170

Put it on the plate

So today it was my breakfast. It's so hot that I do not want to eat anything, but something needs to eat.

* * *

Tak wyglądało moje dzisiejsze śniadanie. Jest tak gorąco, że nie mam ochoty nic jeść, a jednak coś trzeba zjeść. 

17.06.2013

Day 168

WEEK 25
Crayons

Today is hotter than yesterday. I don't want to do anything ...

* * * 

Dzisiaj jest jeszcze goręcej niż wczoraj. Nic mi się nie chce...

16.06.2013

Day 167

Snacks

Hot today ... and that's just the beginning, because it will be much warmer, or rather hotter...


* * *

Gorąco dzisiaj...a to dopiero początek, bo będzie dużo cieplej, a raczej goręcej...


15.06.2013

Day 166

Three of a kind

Today I spent the whole day taking pictures, and then to their processing. Then again for taking pictures, and then again on processing. So (as you can see) I did not do anything today, but I was responsible for photos.

* * * 

Dzisiaj cały dzień spędziłam na robieniu zdjęć, a następnie na ich obróbce. Potem znowu na robieniu zdjęć, a potem znowu na obróbce. Czyli (jak widzicie) nic dzisiaj nie robiłam, tylko zajmowałam się zdjęcia. 

14.06.2013

Day 165

Fresh produce

Another photographic dream fulfilled! I had the time, there were strawberries and sparkling water - and are photos.
Most of the day spent on taking pictures and then their edition - I like it!

* * * 

Kolejne fotograficzne marzenie spełnione ! Miałam czas, były truskawki i woda gazowa - są i zdjęcia. 
Większość dnia spędzona na robieniu zdjęć a następnie na ich obróbce - to lubię ! 

13.06.2013

Day 164

Relax

Today is so hot that I absolutely nothing don't want to do.

And in the afternoon I have a visit with denstist ... I don't want ...

* * * 

Dzisiaj jest tak gorąco, że kompletnie nic mi się nie chce. 

A po południu wizyta u denstysty...nie chcę...

12.06.2013

Day 163

A dramatic scene

It is beautiful today. Weather wonderful. Since this morning I have so much energy that scare myself.
The next days I got some ideas for photos, so you get ready for something special :)

* * * 

Pięknie jest dzisiaj. Pogoda cudowna. Od rana mam tyle energii, że sama siebie przerażam. 
Na najbliższe dni mam trochę pomysłów na zdjęcia, więc się szykujcie na coś wyjątkowego :)

11.06.2013

Day 162

Remote control

Today, I am not happy with my photo. But this temporary crisis. Tomorrow will be better. Much better. Get ready for something big!

* * * 

Dzisiaj nie jestem zadowolona ze swojego zdjęcia. Ale to chwilowy kryzys. Jutro będzie lepiej. Dużo lepiej. Szykujcie się na coś wielkiego ! 

10.06.2013

Day 161

WEEK 24
Sparkle

After yesterday's hot day and evening-night storm today, brisk and fresh, but not cold. Still a good warm with clear sky and sun - probably again be a storm.

* * * 

Po wczorajszym upalnym dniu i wieczorno-nocnej burzy dzisiaj rześko i świeżo, jednak nie zimno. Nadal jest dobra pogoda z czystym niebem i słońcem - pewnie znowu będzie burza. 

08.06.2013

Day 159

Star burst

And in practically one day it got hot, humid summer. Poland is a strange country ...

Forgive today's photos but nothing I did today did not want and do not want.

* * * 

I w praktycznie jeden dzień zrobiło się upalne, parne lato. Polska to dziwny kraj...

Wybaczcie dzisiejsze zdjęcia, ale nic mi się dzisiaj nie chciało i nie chce. 

07.06.2013

Day 158

Birthday

Yes, you have good see - someone's birthday today. And that somebody is ME! My 20th birthday! Happy Birthday to me!

* * * 

Tak, dobrze widzicie - ktoś ma dzisiaj urodziny. I tym kimś jestem JA ! Mam dwudzieste urodziny ! Wszystkiego najlepszego dla mnie ! 

06.06.2013

Day 157

Sign of summer

Today, the sun came out for a bit (too bad it was only in the evening), so I decided to take advantage of it and take some photos.

* * * 

Dzisiaj na trochę wyszło słońce (szkoda, że dopiero pod wieczór), więc postanowiłam z tego skorzystać i zrobić trochę zdjęć. 

04.06.2013

Day 155

City

As you can see on the blog prevailed small changes. As I promised that when I find some time, it will change its appearance, so too have I done.
It changed the headline. From now on, you can click on the little blue balloons and then they will transfer you to one of my sites - bloglovin, my second blog written in Polish, 500px, deviantart, flickr, facebook and RSS feed (I am inviting you). The header includes, of course, my pictures, which can be associated with the earlier days (if anyone looks here).
Changed the layout of blog. Now all the widgets are on the left side, and the area where the posts are published has widened.
The blog is also more colorful thanks to colored background. I hope you like it.

The weather is awful. I know I complain about it every day, but ... ever rains! I've had enough. Almost every day I have a headache. Even though you can not go anywhere because it rains.

* * *

Jak widzicie na blogu zapanowały małe zmiany. Tak jak obiecałam, że gdy znajdę trochę czasu, zmieni się jego wygląd, tak też ja zrobiłam.
Zmienił się nagłówek. Od tej pory możecie klikać w te małe, niebieski dymki a wtedy one przeniosą was na jedną z moich stron - bloglovin, mój drugi blog pisany po polsku, 500px, deviantart, flickr, facebook oraz kanał RSS (gorąco zapraszam). W nagłówku znajdują się oczywiście moje zdjęcia, które możecie kojarzyć z wcześniejszych dni (o ile ktoś tutaj zagląda).
Zmienił się też układ bloga. Teraz wszystkie widżety znajdują się po lewej stronie, natomiast obszar, gdzie są publikowane posty uległ poszerzeniu.
Na blogu jest też bardziej kolorowo za sprawą kolorowego tła. Mam nadzieję, że Wam się podoba.

Pogoda jest okropna. Wiem, że narzekam na nią codziennie, no ale... wiecznie pada ! Mam tego dość. Praktycznie codziennie boli mnie głowa. Nawet wyjść nigdzie nie można, bo pada.

03.06.2013

Day 154

WEEK 23
Milk splash

Strange weather today, but I'm not complaining. I have so much work that the weather did not terrible.
So quickly I add a post, and I'm going to keep working.

* * * 

Dziwna dzisiaj pogoda, ale nie narzekam. Mam tyle pracy, że pogoda mi nie straszna. 
Dlatego szybko dodaję posta i idę nadal pracować. 

01.06.2013

Day 152

Shamrock

I have no words for this weather ... and it's all around me ...

* * * 

Nie mam już słów na tą pogodę...i na to wszystko co mnie otacza...