30.11.2013

Day 334

Bloody sky

Learning all day ...

It’s already December tomorrow, I don't believe...

* * * 

Cały dzień tylko nauka ...

Nie mogę uwierzyć, że jutro już grudzień ...

27.11.2013

20.11.2013

Day 324

Eclair 

Since I got back from school (around noon) I was doing things on college and even then I did not do all of them ... I've had enough. I will have a really tough weekend ...

I want to sit down and cry ;(

* * * 

Od kiedy wróciłam z uczelni (okolice południa) robiłam rzeczy na uczelnię a i tak nie zrobiłam wszystkiego...mam dość. Czeka mnie naprawdę bardzo ciężki weekend ...

Mam ochotę siąść i ryczeć ;(

19.11.2013

18.11.2013

Day 322

WEEK 47
Twilight

I hate Mondays when on Tuesday I have logic >_>
No, in total, in general I hate Mondays...

* * * 

Nienawidzę poniedziałków, gdy we wtorki mam logikę >_>
Nie, w sumie w ogóle nienawidzę poniedziałków ...

17.11.2013

Day 321

Will be dried fungi

I think that this is the last fungi of the season - winter is coming.

* * * 

Myślę, że to już ostatnie grzyby w tym sezonie - idzie zima.

16.11.2013

Day 320

Short pastry with apples, apple custard pudding and whipped cream

How good to be a whole day alone at home - you can then learn a lot more things than at home is the rest the family.

* * *

Jak dobrze byc cały dzień samemu w domu - można się wtedy nauczyć dużo więcej rzeczy, niż jak w domu jest reszta rodziny. 

14.11.2013

Day 318

Owl

You don't know how nice it is to break down the tripod and arrange the scene to photograph after such a long break. Despite the fact that I didn't have time today, I still created a half-hour to take photographs. How do you think - worth it?

At the lecture I didn't go today because I have to learn, because a lot of things now will be on uni. Anyway the lecture is a repetition of book that a lecturer told us to buy it, because he is its author.

* * * 

Nawet nie wiecie jak przyjemnie jest rozkładać statyw i aranżować scenę do fotografii po tak długiej przerwie. Pomimo tego, że nie miałam dzisiaj czasu, to jednak wygospodarowałam pół godziny na zrobienie zdjęć. Jak myślicie - opłacało się ? 

Na wykład dzisiaj nie pojechałam, gdyż się muszę uczyć, bo masę rzeczy teraz będzie na uczelni. Zresztą wykład to powtórzenie książki, którą wykładowca kazał nam kupić, bo jest jej autorem. 

12.11.2013

Day 316

Creepy sky

Sleeping only two hours (by a certain person ...), collapse test of logic - it's not a good day. And those awful pictures - sorry you for it.

* * * 

Spanie tylko 2 godziny (przez pewną osobę...), zawalenie kolokwium z logiki - to nie jest dobry dzień. I jeszcze te okropne zdjęcia - przepraszam Was za nie. 

11.11.2013

Day 315

WEEK 46
Gorgerous sky

There is nothing like in the morning to find that however tomorrow is the logic and cram the whole day at the test > _>

* * * 

Nie ma to jak rano dowiedzieć, że jednak jutro jest logika i zakuwać cały dzień na kolokwium >_>

09.11.2013

Day 313

Cementary of old TVs

Will this logic, wouldn't that be - that is the question!

* * * 

Będzie ta logika, czy nie będzie - oto jest pytanie ! 

08.11.2013

Day 312

Photo Proxima

Yesterday I wasn't learned, today despite the fact that I was sitting over books, I don't learn anything. 
Eh, some bad days ...

* * * 

Wczoraj się wcale nie uczyłam, dzisiaj pomimo tego, że siedziałam nad książkami, też się nic nie nauczyłam. Ech, jakieś złe dni...

07.11.2013

Day 311

Come back from the dentist

For the first time I start studying, I wasn't learned all day. Strange o_O

* * * 

Po raz pierwszy od rozpoczęcia studiów cały dzień się nie uczyłam. Dziwne o_O

06.11.2013

Day 310

 Fountain

I've never been so tired as it is today.

First university in the morning, then shopping until late afternoon. And tomorrow I will have a visit to the denstist. I hope that even though tomorrow I'll get some sleep ...

* * *

Jeszcze nigdy nie byłam tak zmęczona jak dzisiaj. 

Najpierw uczelnia od samego rana, a potem zakupy do późnego popołudnia. A jutro czeka mnie wizyta u dentysty. Mam nadzieję, że chociaż jutro się wyśpię ...

05.11.2013

02.11.2013

Day 306

All Souls' Day

Cold make outside Lately I was little write to you, but this is due to the fact that I simply don't have time. I'm very sorry for you. I'm learning so much that I don't even have time for my personal life, not to mention some entertainment.
Every day I'm so tired (even on weekends) that I fall asleep in front of tv / laptop not knowing when ...By the end of this project has been less than two months. 
I have already decided what will happen with him next: in January I'll start a new project - 52 weeks. This is due to the fact that there are just some days when I don't have time for photos (which, unfortunately, can be seen in these photos), so there is no point in doing something by force. Therefore, the project will take the form of just 52 weeks. How do you know me, probably won't be the only one photo per week (but sometimes it can happen, and so - for example, during the examination session). The project will continue on this blog, but rather not rename the blog and its header, because I don't have time for this xD

* * * 

Zimno się zrobiło na zewnątrz Ostatnio mało do Was piszę, ale jest to spowodowane tym, że zwyczajnie nie mam czasu. Bardzo was przepraszam za to. Mam tyle nauki, że nie mam nawet czasu na swoje życie prywatne, nie mówiąc o jakiś rozrywkach. 
Codziennie jestem tak zmęczona (nawet w weekendy), że zasypiam przed tv/laptopem nie wiedząc kiedy...Do końca tego projektu zostały niecałe dwa miesiące. 
Postanowiłam już co będzie z nim dalej: od stycznia zaczynam nowy projekt - 52 weeks. Jest to spowodowane tym, że zwyczajnie są takie dni, kiedy nie mam czasu na zdjęcia (co niestety widać na takich zdjęciach), więc nie ma sensu robić czegoś na siłę. 
Dlatego projekt przybierze właśnie formę 52 weeks. Jak mnie znacie, pewnie nie będzie to tylko jedno zdjęcie na tydzień (ale czasami może się zdarzyć i tak - na przykład w czasie sesji egzaminacyjnej). Projekt będzie kontynuowany na tym blogu, raczej bez zmiany nazwy bloga i jego nagłówku, bo nie mam na to czasu xD