29.04.2013

Day 119

WEEK 18
Calendar

And again today, a beautiful, sunny weather. The afternoon storms promise, I hope that something will come of it.
The Matura exams is now only two weeks and all in all I say to you ... I do not know for what I get. I have looked through all the books in total ... and the weather is so beautiful ...

When it's over exams I plan a small (or big?) changes in the appearance of the blog. Get ready - it's coming!

* * * 

I znowu dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Na popołudnie zapowiadają burze, mam nadzieję, że coś z tego będzie. 
Do matur zostało już tylko 2 tygodnie i w sumie powiem Wam...że nie wiem za co się mam zabrać. Przejrzałam już w sumie wszystkie książki...a pogoda jest taka piękna...

Gdy będzie już po egzaminach planuję małe (a może duże ?) zmiany w wyglądzie tego bloga. Szykujcie się - to nadciąga ! 

28.04.2013

Day 118

Scissors

Recently I wrote a little for you. There is usually one sentence and it covered the weather and nothing else. I am very sorry for you for this, but for me lately in all, nothing happens. I'm trying to learn something, because Matura exams are in two weeks, but somehow it does not come out recently.

With these less pleasant things that spoiled me extension rings. For now, for about two weeks I am doomed to shoot without them (it will be very difficult). Then I'll have to buy a new one.

Warm spring rain - once everything is more green.* * * 

Ostatnio mało do Was pisałam. Było to zazwyczaj jedno zdanie i dotyczyło ono pogody i niczego więcej. Bardzo Was za to przepraszam, ale u mnie ostatnio w sumie nic się nie dzieje. Staram się jeszcze coś uczyć, bo matura już za dwa tygodnie, ale jakoś mi to ostatnio nie wychodzi.

Z takich mniej przyjemnych rzeczy to popsuły mi się pierścienie pośrednie. Na razie przez około 2 tygodnie jestem skazana na fotografowanie bez nich (to będzie bardzo trudne). Potem będę musiała zakupić nowe. 

Ciepły, wiosenny deszcz - od razu wszystko jest bardziej zielone. 


24.04.2013

23.04.2013

Day 113

Headphones

Weather pouring honey on my heart.

 

Today, World Book Day, so after learning necessarily reach for a book - at the end of the holy day, you have to celebrate :)* * * 

Pogoda leje miód na moje serce.


Dzisiaj Światowy Dzień Książki, więc po nauce obowiązkowo sięgnę po jakąś książkę - w końcu dzień święty, trzeba święcić :) 


22.04.2013

Day 112

WEEK 17
 Amber

Weather forecasts do not completely coincide with what's behind the window - it's so hot ♥

* * * 

Prognozy pogody kompletnie nie pokrywają się z tym co jest za oknem - jest tak gorąco ♥

21.04.2013

Day 111

Shells

Today's weather is perfect for photos.
It is so beautiful and so green everywhere <3

* * * 

Dzisiejsza pogoda jest idealna do zdjęć.
Jest tak pięknie i tak zielono wszędzie <3

18.04.2013

Day 108

+29 degrees Celsius

It was to be other pictures, but I thought it was finally my photo project and I can do these photos, to which I have on any given day may not feel like holding on to a predetermined plan.

As you can see the heat today, in the air to feel the summer (yes, summer, not spring), because it is so nice and warm as in summer. I leave you with this post and I am going to learn breathing in the warm air.

* * * 

Miało być inne zdjęcia, ale pomyślałam, że to w końcu mój projekt foto i mogę sobie robić takie zdjęcia, na jakie mam w danym dniu ochotę niekoniecznie trzymając się ustalonego wcześniej planu.

Jak widzicie ciepło dzisiaj, w powietrzu czuć lato (tak, lato, nie wiosnę), bo jest tak ładnie i ciepło jak w lecie. Zostawiam Was z tym postem i idę się uczyć wdychając ciepłe powietrze.  

16.04.2013

Day 106

Unicorn

But it is beautiful ... and so warm.
I dream now only warm nights and sleeping with the window open* * * 

Ale pięknie jest...i tak ciepło.
Marzą mi się teraz tylko ciepłe noce i spanie przy otwartym oknie 

 

15.04.2013

Day 105

WEEK 16
 Map

The weather is gorgeous. In the sky there is not a cloud. It is finally warm and toasty. As much as I normally do not want to learn. Even in the morning I took not to learn, so I do not know what will come out of it today.

Today I will honor you really lots of photos.

* * * 

Pogoda jest prześliczna. Na niebie nie ma ani jednej chmurki. Jest nareszcie ciepło i przyjemnie. Aż normalnie nie chce mi się uczyć. Jeszcze się od rana nie zabrałam do nauki, więc nie wiem co z tego dzisiaj wyniknie.

Dzisiaj  zaszczycę was naprawdę dużą ilością zdjęć.  

14.04.2013

Day 104

Green

 Yesterday I had the first spring storm. And today is such a beautiful, sunny weather. Until normally do not want to sit at home and study.

* * * 

Wczoraj miałam pierwszą, wiosenną burzę. A dzisiaj jest taka piękna, słoneczna pogoda. Aż normalnie nie chce się siedzieć w domu i uczyć.  

13.04.2013

Day 103

White

The challenge difficult because I have no snow, so it's hard photographed something white. I came up with something like that. For anything else I have no strength because it hurts me terribly head and the whole neck.

Weather cute <3

* * * 

Wyzwanie trudne, ponieważ śniegu już nie mam, więc trudno sfotografowa coś białego. Wymyśliłam coś takiego. Na nic innego nie mam siły bo boli mnie strasznie głowa i cała szyja.

Pogoda śliczna <3 

12.04.2013

Day 102

More than one

Today I rest. I do not do nothing, apart from a small and manageable steps that have come up over the almost 3 weeks my mental fate.
 
Spring weather is finally - it's warm, nice, warm rain falls sometimes emerges from behind the clouds the sun. It's perfect

If anyone like my photos, please vote on my photos -> choose 5 photos from my competition collection and cllick on "Głosuj za" at each of the selected photos: competition page

* * * 

Dzisiaj odpoczywam. Nie robię kompletnie nic, oprócz jakiś drobnych czynności i ogarnięcia tego, co nazbierało się przez te prawie 3 tygodnie mojego psychicznego doła. 

Pogoda nareszcie jest wiosenna - jest ciepło, przyjemnie, pada ciepły deszczyk a czasami zza chmur wyłania się słońce. Jest idealnie

Jeśli ktoś lubi moje zdjęcia, proszę zagłosuj na moje zdjęcia -> wybierz 5 zdjęć z mojej konkursowej kolekcji i kliknij na "Głosuj za" przy każdym z wybranych zdjęćstrona konkursowa  

11.04.2013

Day 101

Use your senses

Today was very exciting.

Yesterday I wrote to you that I recently caught up with some bad luck. I hope that from now on it will be over.
Bad luck deterioration manifested in all sorts of electronic devices including laptop at the helm. Today, I have a new laptop, and I hope that it will serve me.

But I'm very tired today ... I'm going embrace the new hardware.

* * * 

Dzisiejszy dzień był bardzo emocjonujący.

Wczoraj pisałam Wam, że ostatnio dopadł mnie jakiś pech. Mam nadzieję, że od dzisiaj on się skończy.
Pech objawiał się psuciem wszelakich sprzętów elektronicznych łącznie z laptopem na czele. Dzisiaj już mam nowy laptop i mam nadzieję, że będzie mi służył . 

Ale jestem zmęczona dzisiaj...idę ogarniać nowy sprzęt.  

10.04.2013

Day 100

Shadows

Today hundredth day photo challenge - if someone said to me early on that I persevere in it to this day I would not have believed it. In the meantime, I have not only persevered but still I want it to continue.

Since the beginning of the thirteenth week does not leave me bad luck. All of me is falling apart, I feel awful mentally - this state lasts longer than two weeks, but somehow today I feel a little better. I think a few more days and it should be all right.

Today I was out taking pictures. The air already feel the real spring, the birds are singing so beautifully and did not even afraid of people (I would have done them a few pictures but I brought only one lens - fixed focal length, but I hope that later this week I will go at the pictures and they can cling to some bird). Despite the snow still lying places I no longer see the "winter" only in spring.

* * * 

Dzisiaj setny dzień fotograficznego wyzwania - jeśli by mi ktoś powiedział na początku, że wytrwam w nim do tego dnia to bym nie uwierzyła. A tymczasem nie tylko wytrwałam ale nadal mam ochotę go kontynuować.

Od początku trzynastego tygodnia nie opuszcza mnie pech. Wszystko mi się wali, okropnie się czuję psychicznie - stan ten trwa już ponad dwa tygodnie, ale jakoś dzisiaj czuję się trochę lepiej. Myślę, że jeszcze kilka dni i powinno być wszystko w porządku.

Byłam dzisiaj na zewnątrz robić zdjęcia. W powietrzu już czuć prawdziwą wiosnę, ptaki tak pięknie śpiewają i nawet nie boją się ludzi (zrobiłabym im kilka zdjęć ale zabrałam ze sobą tylko jeden obiektyw - stałoogniskowy, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu pójdę na zdjęcia i może uchwycę na nich jakiegoś ptaszka). Pomimo leżącego miejscami jeszcze śniegu ja już nie widzę "zimy" tylko wiosnę. 

08.04.2013

Day 98

WEEK 15
 In water

But today, beautiful, springlike and sunny.
Birds sing so nicely* * * *

Ale dzisiaj pięknie, wiosennie i słonecznie.  
Ptaki tak ładnie śpiewają 

06.04.2013

Day 96

Shamrock

When placing the challenge for this month I hope that today there will be not snow and "shamrock" I can shoot in the wild. Unfortunately, the window is still snow so I had a few odd tricks with this challenge.

* * * 

Układając sobie wyzwania na ten miesiąc miałam nadzieję, że już dzisiaj nie będzie śniegu i "koniczynę" będę mogła sfotografować w naturze. Niestety za oknem nadal śnieg więc musiałam trochę pokombinować z tym wyzwaniem.  

05.04.2013

Day 95

Lucky

Today, for the first time several days I'll get any sleep.

* * * 

Dzisiaj po raz pierwszy od kilkunastu dni ja się wyspałam.  

03.04.2013

Day 93

Fresh

Photo challenge is a typical spring, and so I would like to introduce you to them but simply can not. Outside the window is the mass of snow (yes, I know I'm repeating myself, because I write about it every day), and remains even dream of green grass not to mention the buds on the trees and some of the first flowers. The weather forecast indicates that the winter will be even bother to at least mid-April (which does not mean that it will be warmer then). And I just have enough of her. Now when I look out the window I see a fresh layer of snow and falling snow. Enough! I've just dream about spring, and even the whole winter for the summer.


 
So what if we changed the time, when there is no sun is gray and gloomy. The only thing that came out of this change is that I can not get used to it.
 
From now return to education. As it usually happens after a break (even short) is difficult, but I have no choice and have to spend even those about 1.5 months. This is the last straight, so I can not just let go of it even if they do not want to learn.
I will not write much, just sit for books.

* * * 

Wyzwanie fotograficzne jest  typowo wiosenne i tak chciałabym Wam je przedstawić jednak zwyczajnie nie mogę. Za oknem leży masa śniegu (tak, wiem, powtarzam się, bo piszę o tym codziennie), a w sferze marzeń pozostaje chociażby zielona trawa, nie mówiąc o pąkach na drzewach czy jakiś pierwszych kwiatach. Z prognoz pogody wynika, że z zimą będziemy się jeszcze męczyć co najmniej do połowy kwietnia (co nie znaczy, że potem będzie cieplej). A ja zwyczajnie mam jej dosyć. Gdy teraz spojrzę za okno widzę świeżą warstwę śniegu i padający śnieg. Dosyć ! Marzę już po prostu o wiośnie, a nawet przez tą całą zimę o lecie. 

Co z tego, że zmieniliśmy czas, skoro gdy nie ma słońca jest szaro i ponuro. Jedyne co wynikło z tej zmiany to to, że nie mogę się do niej przyzwyczaić. 

Od dzisiaj powrót do nauki. Jak to zwykle bywa po przerwie (nawet krótkiej) jest trudno, jednak nie mam wyjścia i muszę poświęcić jeszcze te około 1,5 miesiąca. To już ostatnia prosta, więc nie mogę sobie tak zwyczajnie odpuścić nawet jeśli bardzo nie chce mi się uczyć.
Nie będę się rozpisywać, tylko zasiadam do książek.  

02.04.2013

Day 92

A touch of yellow

Beautiful sunshine today. Everything melts and I hope it will be.
 
So I do not want to learn. A total of I should, because the Easter I did absolutely nothing. Can I forgive myself today? I do not know, see the.

* * * 

Piękne słońce dzisiaj. Wszystko się topi i mam nadzieję, że tak zostanie.

Tak mi się nie chce uczyć. A w sumie powinnam, bo przez święta kompletnie nic nie robiłam. Może sobie jeszcze dzisiaj odpuszczę ? Nie wiem, zobaczy się. 

01.04.2013

Day 91

WEEK 14
 Pastel

Another month, another photographic challenge.
Mass of snow outside the window. I have already completely lost hope that this year will be spring. As I recall that last year at this time it was warm until I'm sorry he does.

* * * 

Kolejny miesiąc, kolejne fotograficzne wyzwania.
Za oknem masa śniegu. Już kompletnie straciłam nadzieję, ze w tym roku będzie wiosna. Jak sobie przypomnę, że w tamtym roku o tej porze było ciepło to aż mi się przykro robi.