31.05.2013

Day 151

Sunflower

Where is the warmth I ask? Where is the sun? Well I ask!

* * * 

Gdzie jest ciepło ja się pytam ? Gdzie jest słońce ? No pytam się ! 

29.05.2013

Day 149

Spring fruits

Today on the blog there will be spring. I love strawberries and I can finally enjoy them. When walked past the booth I could not resist the smell of strawberries. For this I bought rhubarb - today will be cake with strawberry and rhubarb. 

* * * 

Dzisiaj na blogu zapanuje wiosna. Kocham truskawki i nareszcie mogę się nimi cieszyć. Gdy przechodziłam obok straganu nie mogłam się oprzeć się zapachowi truskawek. Do tego kupiłam rabarbar - będzie dzisiaj ciasto truskawkowo - rabarbarowe

28.05.2013

Day 148

Still raining

It was to be another photo (because I was already in the plans), but unfortunately the rain thwarted my plans. And that is very cold (7 degrees above zero) and the terrible wind blows. And today was supposed to be 25 degrees plus ...

* * *

Miało być inne zdjęcie (bo miałam już w planach), ale niestety deszcz pokrzyżował moje plany. A do tego jest strasznie zimno (7 stopni powyżej zera) i wieje okropny wiatr. A miało być dzisiaj plus 25 stopni...

Słowa tej piosenki idealnie pasują do dzisiejszej pogody: 27.05.2013

Day 147

WEEK 22
Focusing on drops

Another day of the holiday and the next day when I can take photos freely without worrying about the passing of time - I like it.

* * * 

Kolejny dzień wakacji i kolejny dzień, kiedy mogę wykonywać zdjęcia bez ograniczeń nie martwiąc się upływającym czasem - to lubię. 

26.05.2013

Day 146

Fast shutter

Holiday favor me in terms of the photo (I think).

Finally I have a sun ♥ It's beautiful weather, but it's not hot :)

* * * 

Wakacje sprzyjają mi pod względem fotograficznym (tak sądzę). 

Nareszcie mam słońce ♥ Jest piękna pogoda, ale nie jest gorąco :)

25.05.2013

Day 145

Oil circles

I have long dreamed of making just such photos - and now it's the day that I took for them. I could not pick just one so I will show you .... as many as 39 images! I hope you will be happy to watch them :)* * * 

Od dawna marzyłam o zrobieniu właśnie takich zdjęć - i oto nadszedł dzień, że się za nie zabrałam. Nie potrafiłam wybrać tylko jednego, więc pokaże Wam....aż 39 zdjęć ! Mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie je oglądać :) 


24.05.2013

Day 144

Dinner

Today, the photo of the photographic challenges done little in spite of (none of us are unlikely to be for dinner garlic or parsley bundle). As you can see this parsley bundle, performs the function of the picture bouquet of flowers. I hope that my idea you like it :)

* * * 

Dzisiaj zdjęcie z fotograficznego wyzwania zrobione trochę na przekór (nikt z nas, raczej nie je na kolację czosnku lub pęku pietruszki). Jak widzicie pęk ten, pełni na zdjęciu funkcję bukietu kwiatów. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodoba :)

23.05.2013

Day 143

Morning light

Today, my first shopping where I bought makeup products

* * * 

Dzisiaj pierwsze moje zakupy, gdzie kupowałam produkty do makijażu

22.05.2013

Day 142

Nature

Cool done today, but instead I have lilies of the valley - a beautifully fragrant. I love the smell spreading through the house.

* * * 

Chłodno się dzisiaj zrobiło, ale w zamian mam konwalie - pięknie pachną. Uwielbiam ich zapach rozchodzący się po domu. 

21.05.2013

Day 141

Crossed

Today is so hot that normally  I  don;t want to do anything.

* * * 

Dzisiaj jest tak gorąco, że normalnie nie chce mi się nic robić. 

20.05.2013

Day 140

WEEK 21
Colorful water drops

Today, for the first time I felt the holidays and found time to play some shots.
The weather is perfect, it is warm (but not boiling hot), blowing a cool breeze - it is great!Photos is a lot, because I could not decide to show you just one. I hope you will like it :)In the near future on the blog are gearing up changes, so stay tuned!* * *


Dzisiaj po raz pierwszy poczułam wakacje i znalazłam czas, żeby trochę pobawić się zdjęciami. 
Pogoda jest idealna, jest ciepło (ale nie upalnie), wieje chłodny wietrzyk - jest super ! Zdjęć jest dużo, bo nie potrafiłam zdecydować się na pokazanie Wam tylko jednego. Mam nadzieję, że będą się podobać :)W najbliższym czasie na blogu szykują się zmiany, więc bądźcie czujni ! 


19.05.2013

Day 139

Focus

But today it's hot ... well, I don't have nothing to do. I could only lie down and rest.

For the first time on this blog shows a picture taken with the mobile phone.

My head hurts ...

* * * 


Ale dzisiaj jest gorąco...dobrze, że nie muszę już nic robić. Mogę sobie tylko leżeć i odpoczywać. 

Po raz pierwszy na tym blogu pojawia się zdjęcie zrobione komórką. 

Głowa mnie boli...

18.05.2013

Day 138

Candle light

Today, the first real day of the holiday ♥
It's strange to feel without having to learn o_O
I have a lot arrears, so I finally start to catch up. So I disappear to "work"

* * * 


Dzisiaj pierwszy, taki prawdziwy dzień wakacji ♥
Dziwnie się czuję nie musząc się uczyć o_O
Zaległości mam naprawdę dużo, więc muszę w końcu zacząć je nadrabiać. Znikam więc "pracować"

17.05.2013

Day 137

Small spiders

HOLIDAYS! I finally have a holiday. I thought it would never happen! And yet - from a few hours I'm free.

Photo today was supposed to be different, but I came across something interesting and decided to share it with you.

* * * 


WAKACJE ! Nareszcie mam wakacje. Myślałam, że to nigdy nie nastąpi ! A jednak - od kilku godzin jestem wolna.

Zdjęcie dzisiaj miała być inne, ale natrafiłam na coś ciekawego i postanowiłam się tym z wami podzielić. 

15.05.2013

Day 135

Black and white

The air already summer.

Just two days of acute study, some minor replay on Friday morning and in the afternoon Matura exam - and holidays. Finally! Because I cann't look at these books!

* * * 


W powietrzu czuć już lato. 

Jeszcze tylko dwa dni ostrej nauki, jakaś drobna powtórka w piątek rano, a po południu matura - i wakacje. Nareszcie ! Bo już nie mogę patrzeć na te książki ! 

13.05.2013

Day 133

WEEK 20
Peacefull moments

One Matura exam behind me, I was just another Matura exam on Friday - from history.
The exam was not as difficult as I thought, because the previews that years ago was easy and now it will be a slaughterhouse, there was nothing.
After an hour of two in the afternoon should appear the answers that I'm going the check.

* * * 

Jedna matura już za mną, została mi tylko jeszcze jedna matura w piątek - z historii. 
Egzamin nie był taki trudny jak myślałam, bo po zapowiedziach, że rok temu było łatwo,a teraz to będzie rzeźnia, nie zostało nic. 
Po godzinie czternastej powinny się pojawić odpowiedzi, które zamierzam sobie sprawdzić. 

12.05.2013

Day 132

Words

Today I can't think of anything else for tomorrow's Matura exam from the knowledge of the society. 
Somehow I don't even want to think of another photo - something fell to the head and so it done. If I had more time to be sure this image better - and yes, it is what it is. I'm sorry.

* * * 

Dzisiaj nie myślę o niczym innym jak o jutrzejszej maturze z wosu. 
Nawet nie miałam jakoś ochoty myśleć o innym zdjęciu - wpadło coś do głowy i tak to wykonałam. Gdybym miała więcej czasu na pewno byłoby to zdjęcie lepsze - a tak, to jest jakie jest. Wybaczcie. 

10.05.2013

Day 130

Stating the obvious - death

Today I spent most of the day taking pictures and editing them. Consequently, what is at 4 pm and I still have not learned anything - and on Monday Matura exam ...

* * *

Dzisiaj większą część dnia spędziłam robiąc zdjęcia a następnie je obrabiając. W konsekwencji czego jest godzina 4 po południu a ja nadal się jeszcze nic nie nauczyłam - a w poniedziałek matura...

09.05.2013

08.05.2013

Day 128

May flowers

Hot massacre.

Today came to me via post my new extension tubes. I immediately took them to a small photographic expedition, which is connected with the fact that I will honor you today, really a lot of pictures.

* * * 

Masakrycznie gorąco. 

Dzisiaj przyszły mi pocztą moje nowe pierścienie pośrednie. Od razu zabrałam je na małą fotograficzną wyprawę, co wiąże się z tym, że ja zaszczycę Was dzisiaj naprawdę dużą ilością zdjęć. 

Maturzystom - powodzenia jutra na angielskim :)


07.05.2013

Day 127

In the kitchen

But today's hot. Normally heat. Up again, I do not want to do anything ... but listen, it's not that "nothing I did not want to do" so far. It is that "nothing I did not want to do", which itself sits inside each of us but aware that on Monday, waiting for my Matura exam in social science, effectively silencing the voice.

* * * 

Ale dzisiaj gorąco. Normalnie upał. Aż znowu mi się nic nie chce...ale słuchajcie, nie jest to takie "nic mi się nie chce" jak do tej pory. To jest takie "nic mi się nie chce", które sobie siedzi we wnętrzu każdego z nas, ale świadomość tego, że w poniedziałek czeka mnie matura z wiedzy o społeczeństwie, skutecznie ucisza ten głos. 

Powodzenia jutro wszystkim maturzystom, którzy piszą egzamin z matematyki - niech moc będzie z Wami ! :*

06.05.2013

Day 126

WEEK 19
Clouds

Just as today's photo challenge is "clouds" that the sky is what it is. Neither is pretty, or anything ...

The next Monday at the same time I should already to be on the Matura exam of social science. I'll tell you: let's have already done!

* * * 

Akurat jak dzisiejsze wyzwanie fotograficzne brzmi: "chmury", to niebo jest, jakie jest. Ani to ładne, ani nic...

W następny poniedziałek o tej porze powinnam już być po maturze z wosu. Powiem Wam: niech to się już stanie ! 


05.05.2013

Day 125

Black

Finally today, again, is sunny and warm. So warm that you may even be a storm.

I'm so sorry for you for today's photos. I wanted to do better, but a few days ago I messed extension rings allow me to take macro shots. On days I should have it, but it is not yet certain. So I am again very sorry for you.

Today is the last day of the competition, so really you, please vote:
If anyone like my photos, please vote on my photos -> choose 5 photos from my competition collection and cllick on "Głosuj za" at each of the selected photos: competition page

* * * 


Nareszcie dzisiaj znowu jest słonecznie i ciepło. Tak ciepło, że być może nawet będzie burza. 

Bardzo przepraszam Was za dzisiejsze zdjęcia. Chciałam zrobić lepsze, ale kilka dni temu popsuły mi się pierścienie pośrednie umożliwiające mi robienie zdjęc makro. Na dniach powinnam je  mieć, ale to jeszcze nie jest pewne. Więc jeszcze raz bardzo Was przepraszam. 

Dzisiaj ostatni dzień konkursu, więc bardzo Was proszę o głosowanie:
Jeśli ktoś lubi moje zdjęcia, proszę zagłosuj na moje zdjęcia -> wybierz 5 zdjęć z mojej konkursowej kolekcji i kliknij na "Głosuj za" przy każdym z wybranych zdjęćstrona konkursowa