29.03.2013

Day 88

Small

Snow outside the window again ... what is wrong with the weather?

* * * 

Za oknem znowu śnieg...co jest nie tak z tą pogodą ?   

28.03.2013

Day 87

Tradition

Despite the fact that today the sun is low on the outside of 10 degrees Celsius.
Pleasant to feel spring in the air (as much as I'm afraid to write, so as not to jinx it).

Yesterday, despite the grand plans, I did practically nothing. So today I will have double work, and I hope that everything I can.

* * * 

Wbrew temu, że słońca dzisiaj mało na zewnątrz jest +10 stopni celsjusza.
Przyjemnie, a w powietrzu czuć wiosnę (aż się  boję to pisać, żeby nie zapeszyć).

Wczoraj pomimo wielkich planów, nie zrobiłam praktycznie nic. Więc dzisiaj czeka mnie podwójna praca i mam nadzieję, że mi się wszystko uda.  

27.03.2013

Day 86

A cup of...

At the very very cold outside, and I suddenly started to feel something approaching Easter. Tomorrow I will stretch out some festive attributes ... maybe today? I'll see how it will of free time, because I have a lot of work today.

I decided not to do daily photos beans. Beans are already large and will be photographed once a week, maybe on Sunday.

* * * 

Na zewnątrz bardzo bardzo zimno, a ja jakoś nagle zaczęłam czuć zbliżające się święta wielkanocne. Jutro wyciągnę jakieś świąteczne atrybuty...a może dzisiaj ? Zobaczę, jak będzie z wolnym czasem, bo mam dzisiaj dużo pracy.

Postanowiłam nie robić codziennie zdjęć fasoli. Fasolki są już duże i będą fotografowane raz w tygodniu być może w niedzielę.  

25.03.2013

Day 84

WEEK 13
Glitter

Thirteenth week began for me very unfortunate ...
You do not even have the strength to write about it.

On the outside cold. Any vegetation ...

* * * 


Trzynasty tydzień zaczął się dla mnie wyjątkowo pechowo...
Nawet nie mam siły o tym pisać. 

Na zewnątrz zimno. Żadnej roślinności...24.03.2013

Day 83

Phone

Nice, sunny, but ... cold. Winter - when you're done? With the announcement of meteorologists to be cold until mid-April - would it not be true ...

Today is much better than yesterday. I have more energy and immediately makes me want to work, so I get down to writing essays, doing tasks and sheets.

Today's challenge seemed simple. However, the glossy surface of the screen which is the phone made ​​me a real problem.

Look, when I did photos, someone jumped on my lap.

* * * 

Ładnie, słonecznie, ale...zimno. Zimo - kiedy się skończysz ? Z zapowiedzi meteorologów ma być zimno do połowy kwietnia - oby to nie była prawda...

Dzisiejszy dzień jest zdecydowanie lepszy od wczorajszego. Mam więcej energii i od razu chce mi się pracować, więc zaraz zabieram się za pisanie wypracowań, robienie zadań i arkuszy.

Dzisiejsze wyzwanie wydawało mi się proste. Jednak błyszcząca powierzchnia, jaką jest ekran telefonu sprawiła mi nie lada problemów.

Spójrzcie, robiłam zdjęcia i ktoś wskoczył na moje kolana. 


23.03.2013

Day 82

Lens
Beautiful sun (just a shame it still keeps freezing.)

Today I have a day with the title: "Nothing I don't want to do". So instead, as every weekend to write essays, I'll do a few tasks and maybe some sheets.
 
Sorry for the photo ... it's terrible.
* * * 
Piękne słońce (tylko szkoda, że mróż nadal trzyma). 

Dzisiaj mam dzień pod tytułem: "Nic mi się nie chce". Więc zamiast, jak co weekend pisać wypracowania, zrobię kilka zadań i może jakieś arkusze. 

Przepraszam za zdjęcie...jest fatalne.  

22.03.2013

Day 81

Books

I noticed that the blog appears quite a lot of pictures of books ...

I've got a hard day today.

* * * 

Zauważyłam, że na blogu pojawia się stosunkowo dużo zdjęć książek...

Czeka mnie dzisiaj ciężki dzień.  

21.03.2013

20.03.2013

Day 79

Rusty

Today, the beautiful sunshine outside the window. Almost plus 20 degrees Celsius, the snow is melting - to live, not to die simply.
However, spring can come to us a little earlier than 3 weeks (so I heard yesterday, watching the weather ...)

* * * 

Dzisiaj za oknem piękne słoneczko. Prawie plus 20 stopni, śnieg się topi - żyć, nie umierać po prostu.
Może wiosna jednak przyjdzie do nas trochę wcześniej, niż za 3 tygodnie (tak słyszałam wczoraj, oglądając pogodę...) 

19.03.2013

Day 78

Choices

I look for that window, and I look and I can not believe what I see - snow. And a lot of snow of an additive keeps falling. And on Thursday is the first day of spring. Beautiful ... just beautiful >.<
 
I'm going to do what I do every day, that I'm going to learn.

* * * 

Patrzę za to okno, i patrzę i nie mogę uwierzyć w to, co widzę - śnieg. Śniegu dużo i na dodatek ciągle pada. A w czwartek mamy pierwszy dzień wiosny. Pięknie...po prostu pięknie >.<
 
Idę robić to, co robię codziennie, czyli idę się uczyć.  

18.03.2013

Day 77

WEEK 12
  A label

How is the weekend to return to the humdrum reality - literally. Outside the window again, there is no sun, over which I very much regret.

* * * 

Jak to po weekendzie powrót do szarej rzeczywistości - i to dosłownie. Za oknem znowu nie ma słońca, nad czym ja bardzo ubolewam. 

17.03.2013

Day 76

Behind glass

Despite the beautiful weather, my mood today is fatal. Even such a photo ... sucks.

* * * 

Pomimo pięknej pogody mój nastrój jest dzisiaj fatalny. Nawet zdjęcie takie jakieś...do kitu.

16.03.2013

Day 75

 An apple

This morning greeted me beautiful sun.Until normally want to learn! Immediately I have more energy! So I do not waste my time and I'm going to learn.

* * * 

Dzisiaj rano powitało mnie piękne słońce.


Aż normalnie chce się uczyć ! Od razu mam więcej energii ! Więc ja nie tracę czasu i idę się uczyć. 15.03.2013

Day 74

Detail

 Somewhere behind the clouds the sun emerges. A delicate, barely visible rays of light. Cold wind blows as if to tell us that the spring still very far away.
Fortunately, from Tuesday will be warm. I look forward to it eagerly. And the most I miss the sun.

I disappear I watch a new episode of my favorite series and then learning, learning and learning - a lot of learning and I have a little time today.

* * * 

Gdzieś zza chmur wyłania się słońce. Jakieś delikatne, ledwo widoczne promyki światła. Mroźny wiatr wieje jakby chciał nam powiedzieć, że do wiosny jeszcze bardzo bardzo daleko.
Na szczęście już od wtorku ma być ciepło. Czekam na to z utęsknieniem. A najbardziej brakuje mi słońca.
Znikam obejrzeć nowy odcinek mojego ulubionego serialu a potem nauka, nauka i nauka - dużo nauki a mało czasu dzisiaj mam.  


14.03.2013

Day 73

Memories

Old photos reveal to us a new world, show the places that no longer exist, show the person who is no longer among us. Looking at the pictures we know of the our parents and grandparents childhood, know the world as it was then. In today's world no longer find places like these in the pictures. In many of these places will have raised skyscrapers, shops, shopping centers. Remain only memories, stories and photos.

I decided to start breeding beans. So it was not too easy to be two: one in a jar and one in a pot of soil. I'm going to compare, where the faster it will grow. I, therefore, in addition to the blog project photos, will appear photos of beans. What do you think about it?* * * 

Stare zdjęcia odkrywają przed nami nowy świat, pokazują miejsca, które już nie istnieją, przedstawiają osoby, których już nie ma wśród nas. Oglądając takie zdjęcia poznajemy dzieciństwo naszych rodziców, dziadków, poznajemy świat taki, jakim był wtedy. W dzisiejszym świecie nie znajdziemy już takich miejsc, jak te na zdjęciach. W wielu tych miejscach będą już postawione wieżowce, sklepy, centra handlowe. Pozostaną jedynie wspomnienia, opowieści i zdjęcia.

Postanowiłam założyć hodowlę fasoli. Żeby nie było za łatwo będą dwie: jedna w słoiczku a druga w doniczce z ziemią. Zamierzam porównać, gdzie szybciej urośnie. I w związku z tym na blogu oprócz zdjęć projektowych, będą się pojawiać zdjęcia fasoli. Co o tym myślicie ?  13.03.2013

Day 72

Ship

You will not believe what I have outside the window - snow! In mid-March! No shit! But fortunately melts. He's lucky.

I'm going to learn ... again.

Today's photo is 100%, despite a photo that looks like a painting.

Zero interference in the photo - only slightly elevated contrast.

* * * 

Nie uwierzycie co mam za oknem - śnieg ! W połowie marca ! No kurde ! Ale na całe szczęście się topi. Ma szczęście.

Idę się uczyć...znowu.

Dzisiejsze zdjęcie jest w 100% zdjęciem pomimo, że wygląda jak obraz. Zero ingerencji w zdjęcie - jedynie lekko podniesiony kontrast. 

12.03.2013

11.03.2013

Day 70

WEEK 11
Nuts

 Well you see - again nuts. For the first time you could see them here click (only the title of the challenge was different). I tried to picture it was not quite the same as that - if I did? Judge for yourself.

I look out the window and what do I see? Falling snow! In mid-March! Damn!* * * 

Dobrze widzicie - znowu orzechy. Po raz pierwszy mogliście je zobaczyć tutaj klik (tylko tytuł wyzwania był inny). Starałam się, żeby zdjęcie raczej nie było takie samo jak tamto - czy mi się udało ? Oceńcie sami.

Patrzę za okno i co widzę ? Padający śnieg ! W połowie marca ! Kurde !

10.03.2013

Day 69

Minimal

And another weekend passes. Time goes by very fast, I can not even believe it.

It makes time with me =.='


* * * 

I kolejny weekend mija. Czas płynie bardzo szybko, wręcz nie mogę w to uwierzyć.  

To robi ze mną czas =.='
 

09.03.2013

Day 68

Color

What to write here? There is no sun, cold, gloomy, rainy at times - in a word, not nice.
Well, there's no time to contemplate nature, but I have to take to learn, despite the fact that so much does not want to. Today weekend so writing essays in social studies and history. Bleeeh...

* * * 

Co by tutaj napisać ? Słońca nie ma, zimno, ponuro, momentami deszczowo - jednym słowem nieładnie.
Cóż, nie ma czasu na kontemplowanie natury, tylko trzeba się brać do nauki, pomimo, że się tak bardzo nie chce. Dzisiaj weekend więc pisanie wypracowań z wosu i historii. Bleeeh...

08.03.2013

Day 67

Women's Day

Today, dear ladies  our holiday. So I wish you all the best


 
And how best to celebrate this holiday? A visit to the hairdresser. I undercut the tip :)

* * * 

Dzisiaj drogie panie nasze święto. Więc życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego


 
A jak najlepiej celebrować to święto ? Wizytą u fryzjera. Byłam podciąć końcówki :) 

07.03.2013

Day 66

Plant

And there is no sun today. Too much of it was, right? Until all three days! I want spring ...
 
I use more of the sun batteries charged and I disappear to learn.

* * * 

I nie ma już słońca dzisiaj. Za dużo go była, prawda ? Aż całe trzy dni ! Chcę wiosnę ...

Korzystam jeszcze z naładowanych słońcem akumulatorów i znikam się uczyć.  06.03.2013

Day 65

Nature

But today I inhaled the fresh, spring air. So pleasantly warm breeze blowing in my face when I did pictures. Birds were singing so nicely. When I went home right away otherwise, so I had better learn and everything was easier and faster.
 
Photos taken of course Nikkor 50 mm 1.8G

In today's post will be a lot of photos. I hope you will like it.

* * * 

Ale się dzisiaj nawdychałam świeżego, wiosennego powietrza. Wietrzyk tak przyjemnie ciepło dmuchał w moją twarz, gdy robiłam zdjęcia. Ptaki tak ładnie śpiewały. Gdy wróciłam do domu od razu inaczej, tak lepiej mi się było uczyć i wszystko szło łatwiej i szybciej. 

Zdjęcia robione oczywiście obiektywem Nikkor 50 mm 1.8G ♥

W dzisiejszym poście będzie naprawdę dużo zdjęć. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać :) 


Mam też nadzieje, że pewna osóbka, gdy zobaczy te zdjęcia po męczącym dniu, poczuje trochę energii i powiew wiosny ;)

05.03.2013

Day 64

Liquid

But the beautiful weather - normally until I have more energy, I want to get up earlier and learn.
 
Using a large amount of light that today I have decided to take some photos which I always thought. How am I successful? - You judge it for yourself.

* * * 

Ale śliczna pogoda - aż normalnie mam więcej energii, chce mi się wcześniej wstawać i uczyć się. 

Korzystając z dużej ilości światła, którą dzisiaj mam postanowiłam zrobić zdjęcia, o których zawsze myślałam. Jak mi się udały ? - oceńcie sami.  

04.03.2013

Day 63

WEEK 10
 A hobby

How well do you know my hobby is photography. But if that was a lot so you have to provide something else in the picture. Once I collected phone cards i .. stamps. Yes, stamps. Infected me with my dad and it went something like that. Now, of course, no phone cards or stamps I didn't collect, but the sentiment remains.

It is so beautiful on the outside, it doesn't want to learn and spend time in the books. Birds sing so beautifully *. * The sky is so blue, and the air so light, oh.

* * * 

Jak dobrze wiecie moim hobby jest fotografia. Ale za dużo by tego było więc trzeba przedstawić na zdjęciu coś innego. Kiedyś zbierałam karty telefoniczne i...znaczki. Tak, znaczki. Zaraził mnie tym mój tata i jakoś tak poszło. Teraz już oczywiście ani kart telefonicznych ani znaczków nie zbieram, jednak sentyment pozostał.

Jest tak pięknie na zewnątrz, że aż nie chce się uczyć i tracić czasu w książkach. Ptaki tak pięknie śpiewają *.* Niebo jest takie niebieskie, i powietrze takie lekkie,ach. 

03.03.2013

Day 62

Two

Days go by one after the other, I do not even try to tell them apart.  

Again there is no sun.

* * * 

Dni mijają jedne po drugich, już nawet nie  staram się ich od siebie odróżnić. 

Znowu nie ma słońca.   

02.03.2013

Day 61

Upside down

I have a beautiful sun today.  Until normally don't want to learn - just relax and enjoy the beauty.
Unfortunately, I can't. So I say goodbye now with you (if anyone even looks here) and I'm going to write essays in social studies and history.

* * * 

Piękne słoneczko dzisiaj mam. Aż normalnie nie chce się uczyć tylko odpoczywać i cieszyć się tym pięknem.
Niestety nie mogę. Więc pożegnam się teraz z Wami (o ile ktoś tu w ogóle zagląda) i idę pisać wypracowania z wiedzy o społeczeństwie i historii.