21.10.2013

19.10.2013

Day 292

Factory sunset

Today I am announcing the date of mental depressed. Nothing comes to mind. Logic I do not understand, and Latin maxims for anything they do not want to stay in my head. I've had enough! I do not pass!

* * * 

Dzisiejszy dzień ogłaszam dniem psychicznego doła. Nic nie wchodzi mi do głowy. Logiki nie rozumiem, a łacińskie sentencje za nic nie chcą pozostać w głowie. Mam dość  ! Nie zdam ! 

13.10.2013

Day 286

Cookies with apples and cherry confiture

And the weekend is over. Even when I had no rest.

* * * 

I weekend się skończył. Nawet nie miałam kiedy odpocząć. 

12.10.2013

Day 285

Mushroom soup

Weekend per fast running out. Even when I do not have a rest :(

* * * 

Weekend za szybko upływa. Nawet nie mam kiedy odpocząć :(

10.10.2013

Day 283

Rays of the sun

Morning fog and piercing through it the sun is something beautiful.

Finally the weekend! It will be full of learning, but somehow I'm not afraid of that. I hope that in the end I get some sleep, and then the material itself comes to mind :)

* * * 

Poranna mgła i przebijające się przez nią promienie słońca są czymś przepięknym.

Nareszcie weekend ! Będzie pełny nauki, ale jakoś się tego nie boję. Liczę na to, że w końcu się wyśpię, a wtedy materiał sam wejdzie do głowy :)

07.10.2013

Day 280

WEEK 41
CiNIBA

The first test has already announced and the first "homework" is asked. I've got a lot of work, and this is just the beginning. Did I can handle it? We'll see. From tomorrow I get down sharply to work.

* * * 

Pierwszy sprawdzian już zapowiedziany oraz pierwsze "zadanie domowe" zadane. Czeka mnie dużo pracy, a to dopiero początek. Czy sobie poradzę ? Zobaczymy. Od jutro zabieram się ostro do roboty. 

05.10.2013

Day 278

Sunny autumn

Books in spite of that terrified her thickness on closer acquaintance they are very nice :)

I know that the last picture lacks sharpness, but I really bokeh effect on how it was made ♥

* * * 

Książki pomimo, że przerażały swoją grubością przy bliższym poznaniu są bardzo przyjemne :)

Wiem, że ostatnie zdjęcie pozbawione jest ostrości, ale bardzo mi efekt bokeh jaki na nim powstał ♥

03.10.2013

Day 276

"Small" part of my books on university

It's only a little part of books on my university....*dead*

* * *

To tylko mała część książek na uczelnię... *dead*

02.10.2013

Day 275

Student index

I'm a student ♥

How good it's that today was a free day at university. 

* * * 

Jestę studentę ♥

Jak to dobrze, że dzisiaj był wolny dzień na uczelni. 

01.10.2013

Day 274

Stars

Sorry for bad photo, but today I don't have strenght to do something...

* * *

Przepraszam za słabe zdjęcie, ale dzisiaj nie mam siły na zrobienie czegokolwiek...