30.09.2013

Day 273

WEEK 40
Speed

I'm excited about tomorrow, but at the same time I'm scared: (

* * * 

Jestem podekscytowana jutrem, ale jednocześnie się boję :(


26.09.2013

Day 269

Inside

Studies have not yet started, and I already have enough - the organization sucks >_>

* * * 

Studia się jeszcze nie zaczęły, a ja już mam dość - organizacja ssie >_>

19.09.2013

Day 262

My own hairstyle

It is difficult to take a picture of own hair to come out the color that is in fact (hair color is still fresh :D and hairstyle done today for the first time, so forgive the shortcomings).

I think that the closest to the actual color of my hair is the one in the main picture.

* * * 

Bardzo trudno jest zrobić zdjęcie swoim włosom, aby wyszedł taki kolor, jaki jest w rzeczywistości (kolor włosów jeszcze świeży :D a fryzura zrobiona dzisiaj po raz pierwszy, więc wybaczcie niedociągnięcia).

Myślę, że najbardziej zbliżony do rzeczywistego koloru moich włosów jest ten, na głównym zdjęciu. 

16.09.2013

Day 259

WEEK 38
Little ladybug

A little sun, a little rain - it's fun :D

A visit to the hairdresser can improve mood :)

* * * 

Trochę słońca, trochę deszczu - fajnie jest :D

Wizyta u fryzjera potrafi poprawić humor :)

14.09.2013

Day 257

Night into day

Another hopeless picture - I'm sorry for you, but recently I somehow do not have inspiration for photos.

* * * 

Kolejne beznadziejne zdjęcie - przepraszam Was, ale ostatnio jakoś nie mam weny do zdjęć. 

11.09.2013

Day 254

Eggs with feather

First downpour, then rain, then drizzle, and finally the sun. It's definitely autumn.

* * * 

Najpierw ulewa, potem deszcz, potem mżawka, a na końcu słońce. To już na pewno jesień. 

07.09.2013

Day 250

Apple love

Weak day = a poor photo.
I'm sorry you very much for them. I promise to improve.

* * * 

Słaby dzień = słabe zdjęcie.
Przepraszam Was bardzo za nie. Obiecuję się poprawić. 

06.09.2013

Day 249

Pear

Test done - after analyzing the situation, I have to say that it's really a very good group
And again, I can do whatever I want :D 
(of course, I mean the rest of the holidays)

* * * 

Test wykonany - po przeanalizowaniu sytuacji stwierdzam, że to naprawdę bardzo dobra grupa 
I znowu mogę robić co chcę :D 
(oczywiście, mam na myśli dalszą część wakacji)

05.09.2013

Day 248

Sky from hell

It doesn't like to go shopping for four things, and buy just one.

* * * 

Nie ma to jak pojechać na zakupy po 4 rzeczy, a kupić tylko jedną. 

04.09.2013

Day 247

Autumn is coming ♥

Even though the days are still warm, the mornings and evenings are cool, even almost cold. It's a sign that goes autumn (though you look at the photos). And I really like it!

* * * 

Pomimo, że w dzień jeszcze jest ciepło, to poranki i wieczory są chłodne, wręcz nawet zimne. To znak, że idzie jesień (zresztą spójrzcie na zdjęcia). A ja bardzo to lubię ! 

03.09.2013